Medlemskap

499 kr/månad

Fri träning både pass & open gym. Autogiro bundet 12 månader, därefter löpande, 1 månads uppsägningstid.

Prova på månad 599 kr

Fri träning både pass & open gym i en månad. Kan köpas 1 gång.

6 månader 2999 kr

Fri träning både pass & open gym.

3 månader 1649 kr

Fri träning både pass & open gym.

10-kort 1200 kr

10 pass.

1 dag 120 kr

299 kr/månad

Fri träning på egen hand under “Open gym”, coachstyrda pass ingår ej. Autogiro bundet 12 månader, därefter löpande, 1 månads uppsägningstid.

Inbetalning:

Swish 1231768696

Bankgiro: 5529-7766

Vi är anslutna till både Actiway & Epassi, hör av dig om du har några funderingar!

Allmänna villkor

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Fitnesslyftet och mellan den person (”medlem”) som är namngiven i medlemsavtalet.  Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning.

 1. Hälsotillstånd

Varje medlem ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Fitnesslyftet.

 1. Ordningsregler och träningsföreskrifter

Det åligger varje enskild medlemmen att ta del av och följa gällande ordningsregler. Medlemmen skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Fitnesslyftets personal.

 1. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker.

 1. Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidareavtal så justeras priset till då gällande prislista.

 1. Betalning månadsvis

Betalning av månadsavgifter sker via bankkonto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 1. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

För medlemskap med bindingstid gäller följande:

8.1  Medlemsavtal förlängs löpande med 1 månad i taget från och med utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet, då till samma kostnad som för löpande medlemskap. Medlemmen kan när som helst säga upp sitt medlemsavtal för vilket bindningstiden har löpt ut.  Efter bindningstiden är uppsägningstiden resterande dagar i uppsägningsmånaden samt nästkommande månad.

8.2  Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med Fitnesslyftet, avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och Fitnesslyftet. Slutdebitering sker då enligt punkt 8.1.

8.3  Fitnesslyftet har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall:
– missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller
– bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av Fitnesslyftets personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

 1. Ändring av kundens personuppgifter

Medlemmen skall omgående underrätta Fitnesslyftet om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Fitnesslyftet ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når medlemmen på dennes aktuella angivna adress.

 1. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Fitnesslyftet ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmens eller andra besökares tillhörigheter.
Fitnesslyftet ansvarar inte för personskador som förorsakats medlemmen på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

 1. Praktiska ändringar

Fitnesslyftet förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Fitnesslyftets sociala mediekanaler.

 1. Kundregister i databas

Alla medlemmar registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Fitnesslyftet behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

 1. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för medlemmen avbryter betalningarna är medlemmen solidariskt betalningsansvarig.

 1. Doping

Fitnesslyftet förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Fitnesslyftet. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

 1. Frysning av medlemskap med bindningstid

15.1  Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.
15.2  Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då Fitnesslyftet godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som Fitnesslyftet godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningslokalen och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.
15.3  Frysning av medlemskap vid arbete, skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naparapat eller motsvarande.
15.4  Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier eller militärtjänstgöring på ort där Fitnesslyftet ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar. Frysning kan även ske mot intyg om resa längre än 3 månader till ort där vi ej har träningslokal beläget. Intyget ska utfärdas av arbetsgivare, resebyrå, eller vara en resebiljett i någon form.
15.5  Ansökan om frysning av medlemskap ska göras i förväg.